Indoor Triathlon

TechnoGym Indoor Triathlon – Prawy Brzeg. Już 10 grudnia odbędzie się w Warszawie sprinterski wyścig triathlonowy pod dachem! Uczestnicy do pokonania będą mieli 600 metrów pływania, 15 kilometrów na rowerach i na zakończenie 3 kilometry biegu. Miłośników tych trzech dyscyplin zaprasza do siebie  Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji dzielnicy Praga - Północ. Zapisy ruszają już 31 października o godzinie 16:00!

TechnoGym Indoor Triathlon – Prawy Brzeg to rozgrzewka przed zawodami Enea IRONMAN 5150 Warsaw, które odbędą się 10 czerwca 2018 w Warszawie.  Organizatorzy przygotowali dla chętnych 96 miejsc. Uczestnicy, podzieleni na fale startowe, będą mieli do pokonania 600 metrów pływania na 25-metrowym basenie. Następnie na rozstawionych na sali rowerach magnetycznych przejadą dystans 15 kilometrów. Na koniec czekają ich 3 kilometry biegu na bieżni mechanicznej. Najwyższej klasy sprzęt sportowy dostarcza partner wydarzenia – firma TechnoGym. Limit czasu na ukończenie całego dystansu wynosi 1 godzinę i 20 minut.

W serii o godzinie 11:00 wystartuje Janusz Samel – Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Marcin Iskra - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Tomasz Jachimek – kabareciarz.
 

 

 
 
 

Miejsce: DOSIR Dzielnicy Praga-Północ, ul. Jagiellońska 7

Biuro Zawodów: działa w godzinach 6:30-14:30 w recepcji DOSIR-u

Limit: 80 minut (w tym pływanie + rower: 60 minut)

Opłaty startowe: pierwsze 50 pakietów - 75zł, kolejne 46 - 100zł

Formuła: 8 zawodników w każdej serii. Na każdym torze po 2 osoby.

 

 

 

TechnoGym Indoor Triathlon – Prawy Brzeg
Regulamin

 

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem TechnoGym Indoor Triathlon – Prawy Brzeg jest Dzielnicowy Ośrodek Sportu i rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (DOSiR), z siedzibą przy ul. Kawęczyńskiej 44 w Warszawie.
2. Wykonawcą jest agencja marketingu sportowego SE Group Sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28,     05 -515 Nowa Iwiczna.
3. TechnoGym Indoor Triathlon – Prawy Brzeg odbędzie się 10.12.2017 r. w DOSiR Praga –Północ, w hali przy ul. Jagiellońskiej 7 w Warszawie.
4. Dystans: 0,6 km pływania,15 km roweru i 3 km biegu. 
5. Biuro zawodów – DOSiR Praga-Północ, ul. Jagiellońska 7 w Warszawie. Czynne w dniu 10.12.2017 r., w godz. 6:30 – 15:00
6. Pływanie odbędzie się w 25-metrowym basenie (24 długości). Na jednym torze startuje po dwóch zawodników. Łącznie odbędzie się 8 serii, po 12 osób każda. Zawodnicy każdej serii mają możliwość rozgrzewki w wodzie w czasie 30 minut przed startem. UWAGA! Organizator dopuszcza pływanie w kąpielówkach i w materiałowych strojach triathlonowych. Pływanie w piankach jest zabronione. Pływanie zgodnie z przepisami FINA. Start z wody przy słupku. 
7. Jazda na rowerze magnetycznym (pedały spd mtb lub noski) zapewnionym przez Organizatora. UWAGA! Strój rowerowy należy dostarczyć najpóźniej na 30 minut przed startem serii, do której przypisany jest zawodnik. Poruszanie się w butach rowerowych po obiekcie jest zabronione.
8. Bieg na dystansie 3 km na bieżniach elektrycznych, przygotowanych przez Organizatora. Buty biegowe należy dostarczyć do Organizatora najpóźniej na 30 minut przed startem serii. 
9. Limit ukończenia zawodów: 80 minut, w tym 60 minut na pływanie + bieg.
10. Publiczne obnażanie się jest zabronione pod karą dyskwalifikacji. Zawodnicy, którzy planują zmianę stroju po etapie pływackim, będą mieli do dyspozycji szatnię.

II. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. W zawodach prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. 
2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą TechnoGym Indoor Triathlon – Prawy Brzeg, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
3. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród. 
4. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, nagrody będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora w Warszawie, do 10 stycznia 2018 r. 
5. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują pamiątkowe statuetki. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W TechnoGym Indoor Triathlon – Prawy Brzeg może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończy 18 lat.
2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach jest własnoręczne podpisanie Oświadczenia, udostępnionego w Biurze zawodów oraz przedstawienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 
3. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 
4. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i instrukcji wydawanych przez Organizatorów.
5. Sędziowie mają prawo do dyskwalifikacji zawodnika niestosującego się do zasad zawartych w Regulaminie.
6. Decyzje obsługi medycznej, dotyczące kontynuowania zawodów, są ostateczne i niepodważalne. Transport medyczny zawodnika skutkuje jego dyskwalifikacją.
7. Jeżeli zawodnik zadecyduje o wycofaniu się z zawodów w dowolnym momencie rywalizacji zobowiązany jest do poinformowania o tym sędziów i zwrócenie chipa. 
8. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW do kwoty 10.000 PLN. Każdy uczestnik objęty zostanie ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków mających miejsce w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub zgon ubezpieczonego. Składkę płaci Ubezpieczający 
9.  Koszt opłaty startowej, noclegów, dojazdów oraz własnego wyżywienia, każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do TechnoGym Indoor Triathlon – Prawy Brzeg będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://slotmarket.pl. 
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 4 grudnia 2017 r. 
3. Limit uczestników w TechnoGym Indoor Triathlon – Prawy Brzeg wynosi 96 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu.
4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości. 
5. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Blue Media. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
6. Opłatę startową należy uregulować od razu podczas rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane. 
7. Opłata startowa za udział w TechnoGym Indoor Triathlon – Prawy Brzeg, w zależności od kolejności zgłoszeń, wynosi: 75 zł – pierwsze 50 osób, 100 zł – kolejne 46 osób.
8. Dowodem skutecznej rejestracji oraz płatności jest e-mail przesłany na adres podany w formularzu rejestracyjnym oraz informacja o zgłoszeniu w historii zgłoszeń na koncie użytkownika w portalu Slotmarket.pl. 
9.  Lista startowa z podziałem na serie oraz przydzielonymi numerami startowymi zostanie opublikowana po zamknięciu rejestracji. 
10. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika lub na inny rok. 
11. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach. 

V. PAKIET STARTOWY
1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik TechnoGym Indoor Triathlon – Prawy Brzeg otrzymuje:
- ubezpieczenie NNW na kwotę 10.000 zł,
- numer startowy,
- czepek,
- chip do elektronicznego pomiaru czasu,
- pamiątkowy ręcznik,
- medal na mecie.
2. Podstawą odbioru pakietu startowego jest podpisanie Oświadczenia oraz przedstawienie dokumentu tożsamości.
3. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do samodzielnego odebrania pakietu startowego.
4. Biuro zawodów będzie się mieścić w DOSiR Praga-Północ, ul. Jagiellońska 7 w Warszawie i będzie czynne w dniu 10.12.2017 r., w godz. 06:30 – 15:00. 
5. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników TechnoGym Indoor Triathlon – Prawy Brzeg jest SE Group Sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna.
2. Dane osobowe uczestników TechnoGym Indoor Triathlon – Prawy Brzeg przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów; wyłonienia zwycięzcy; przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w TechnoGym Indoor Triathlon – Prawy Brzeg. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana, ale jej cofnięcie nie jest jednoznaczne ze zwrotem opłaty startowej. 
4. Dane osobowe uczestników TechnoGym Indoor Triathlon – Prawy Brzeg będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922). 
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w TechnoGym Indoor Triathlon – Prawy Brzeg, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, (Dz. U. 2016 poz. 922). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje, dotyczące spraw związanych z TechnoGym Indoor Triathlon – Prawy Brzeg, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: SE Group Sp. z o.o., ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa, z dopiskiem "TechnoGym Indoor Triathlon – Prawy Brzeg - Reklamacja", bezpośrednio lub na adres: info@5150warsaw.com, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia. 
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące TechnoGym Indoor Triathlon – Prawy Brzeg Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących TechnoGym Indoor Triathlon – Prawy Brzeg będzie ostateczna.

VIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników TechnoGym Indoor Triathlon – Prawy Brzeg obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas zawodów, pod groźbą wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w trakcie.
5. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną w trakcie zawodów.
6. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne w trakcie rywalizacji w wodzie. 
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
8. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora oraz policji. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Organizatora tylko do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia miejsca rozgrywania zawodów przez zawodnika. 
9. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.5150warsaw.com oraz przekazane do informacji mediów.
10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 
11. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

 

Pliki do pobrania