INDOOR TRIATHLON

01-02-2020 8:30
DO STARTU POZOSTAŁO:
Tab 1
on
O ZAWODACH

Indoor Triathlon

Indoor Triathlon Warsaw presented by IRONMAN 5150 Warsaw - sprinterski wyścig triathlonowy pod dachem! Uczestnicy będą mieli do pokonania 600 metrów pływania, 15 kilometrów na rowerach i na zakończenie 3 kilometry biegu. Kolejna edycja odbędzie się 1 lutego 2020 r.

Indoor Triathlon Warsaw presented by IRONMAN 5150 Warsaw  to rozgrzewka przed zawodami IRONMAN 5150 Warsaw, które odbędą się 14 czerwca 2020 w Warszawie.  Organizatorzy przygotowali dla chętnych 120 miejsc. Uczestnicy, podzieleni na fale startowe, będą mieli do pokonania 600 metrów pływania na 25-metrowym basenie. Następnie na rozstawionych na sali rowerach magnetycznych przejadą dystans 15 kilometrów. Na koniec czekają ich 3 kilometry biegu na 200-metrowej bieżni tartanowej. Limit czasu na ukończenie całego dystansu wynosi 80 minut.

Miejsce: AWF, Marymoncka 34, 00-968 Warszawa

Termin: 1 lutego 2020

Biuro Zawodów: 7:30-15:00 na terenie AWF

Limit ukończenia: 80 minut

Opłaty startowe: pierwsze 60 pakietów - 80 zł, kolejne 60 - 100zł

Formuła: 12 zawodników w każdej serii. Na każdym torze po 2 osoby. Start pierwszej serii o godzinie 8:30. 

 

Partnerem Strategicznym Indoor Triathlon Warsaw presented by IRONMAN 5150 Warsaw jest Dzielnica Bielany m.st. Warszawy

 

Dzielnica Bielany

 

on
REGULAMIN

Indoor Triathlon Warsaw presented by 5150 Warsaw
Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem Indoor Triathlon Warsaw presented by 5150 Warsaw jest agencja marketingu sportowego Sport Evolution, z siedzibą w Warszawie, ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa.

2. Indoor Triathlon Warsaw presented by 5150 Warsaw odbędzie się 01.02.2020 r. na terenie Akademii Wychowania Fizycznego, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa.

3. Dystans: 0,6 km pływania, 15 km roweru i 3 km biegu.

4. Biuro zawodów – Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa. Czynne w dniu 01.02.2020 r., w godz. 07:30 – 15:00.

5. Zawodnicy wystartują w seriach co 40 minut, po 12 osób. Start pierwszej serii o godzinie 8:30.

5. Pływanie odbędzie się w 25-metrowym basenie (24 długości). Na jednym torze startuje po dwóch zawodników. Łącznie odbędzie się 10 serii, po 12 osób każda. Zawodnicy każdej serii mają możliwość rozgrzewki w wodzie w czasie 15 minut przed startem. UWAGA! Organizator dopuszcza pływanie w kąpielówkach i w materiałowych strojach triathlonowych. Pływanie w piankach jest zabronione. Pływanie zgodnie z przepisami FINA. Start z wody przy słupku.

6. Jazda na rowerze magnetycznym (pedały SPD MTB lub noski) zapewnionym przez Organizatora. UWAGA! Strój rowerowy należy dostarczyć najpóźniej na 30 minut przed startem serii, do której przypisany jest zawodnik. Poruszanie się w butach rowerowych po obiekcie jest zabronione.

7. Bieg na dystansie 3 km na tartanowej 200 metrowej bieżni w hali sportowej (15 okrążeń). Buty biegowe należy dostarczyć do Organizatora najpóźniej na 30 minut przed startem serii.

8. Limit ukończenia zawodów: 80 minut, w tym 60 minut na pływanie + rower.

9. Publiczne obnażanie się jest zabronione pod karą dyskwalifikacji. Zawodnicy, którzy planują zmianę stroju po etapie pływackim, będą mieli do dyspozycji szatnię.

II. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. W zawodach prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Indoor Triathlon Warsaw presented by 5150 Warsaw, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

3. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród.

4. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, nagrody będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora w Warszawie, do 28 lutego 2020 r.

5. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują pamiątkowe statuetki.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Indoor Triathlon Warsaw presented by 5150 Warsaw może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończy 18 lat.

2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach jest własnoręczne podpisanie Oświadczenia, udostępnionego w Biurze zawodów oraz przedstawienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

3. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

4. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i instrukcji wydawanych przez Organizatorów.

5. Sędziowie mają prawo do dyskwalifikacji zawodnika niestosującego się do zasad zawartych w Regulaminie.

6. Decyzje obsługi medycznej, dotyczące kontynuowania zawodów, są ostateczne i niepodważalne. Transport medyczny zawodnika skutkuje jego dyskwalifikacją.

7. Jeżeli zawodnik zadecyduje o wycofaniu się z zawodów w dowolnym momencie rywalizacji zobowiązany jest do poinformowania o tym sędziów i zwrócenie chipa.

8. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW do kwoty 10.000 PLN. Każdy uczestnik objęty zostanie ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków mających miejsce w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub zgon ubezpieczonego. Składkę płaci Ubezpieczający.

9.  Koszt opłaty startowej, noclegów, dojazdów oraz własnego wyżywienia, każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do Indoor Triathlon Warsaw presented by 5150 Warsaw będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://slotmarket.pl.

2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 12 stycznia 2020 roku.

3. Limit uczestników w Indoor Triathlon Warsaw presented by IRONMAN 5150 Warsaw wynosi 120 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu.

4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości.

5. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego DotPay. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

6. Opłatę startową należy uregulować od razu podczas rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.

7. Opłata startowa za udział w Indoor Triathlon Warsaw presented by 5150 Warsaw wynosi:

- pierwsze 60 pakietów – 80 zł,

- kolejne 60 pakietów – 100 zł.

8. Dowodem skutecznej rejestracji oraz płatności jest e-mail przesłany na adres podany w formularzu rejestracyjnym oraz informacja o zgłoszeniu w historii zgłoszeń na koncie użytkownika w portalu Slotmarket.pl.

9.  Lista startowa z podziałem na serie oraz przydzielonymi numerami startowymi zostanie opublikowana po zamknięciu rejestracji.

10. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika lub na inny rok.

11. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach.

V. PAKIET STARTOWY

1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Indoor Triathlon Warsaw presented by 5150 Warsaw otrzymuje:

- ubezpieczenie NNW na kwotę 10.000 zł,

- numer startowy,

- czepek,

- chip do elektronicznego pomiaru czasu,

- pamiątkowy gadżet Indoor Triathlon Warsaw presented by 5150 Warsaw,

- medal na mecie.

2. Podstawą odbioru pakietu startowego jest podpisanie Oświadczenia oraz przedstawienie dokumentu tożsamości.

3. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do samodzielnego odebrania pakietu startowego.

4. Biuro zawodów będzie się mieścić na terenie Akademii Wychowania Fizycznego, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa i będzie czynne w dniu 01.02.2020 r., w godz. 07:30 – 15:00.

5. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników Indoor Triathlon Warsaw presented by 5150 Warsaw jest SE Group sp. z o.o., ul. Zimowa 31A/28, 05-515 Nowa Iwiczna, daneosobowe@sportevolution.pl.

2. Dane osobowe uczestników Indoor Triathlon Warsaw presented by 5150 Warsaw przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów; wyłonienia zwycięzcy; przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

3. W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o numerze startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, miejscowość, e-mail oraz numer telefonu), zostaną przekazane do Datasport, ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno-Zdrój.

4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Indoor Triathlon Warsaw presented by 5150 Warsaw. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.

5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Indoor Triathlon Warsaw presented by 5150 Warsaw, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje, dotyczące spraw związanych z Indoor Triathlon Warsaw presented by 5150 Warsaw, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: SE Group Sp. z o.o., ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa, z dopiskiem " Indoor Triathlon Warsaw presented by 5150 Warsaw - Reklamacja", bezpośrednio lub na adres: info@5150warsaw.com, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia.

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące Indoor Triathlon Warsaw presented by 5150 Warsaw Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Indoor Triathlon Warsaw presented by 5150 Warsaw będzie ostateczna.

VIII. UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Indoor Triathlon Warsaw presented by 5150 Warsaw obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

4. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas zawodów, pod groźbą wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w trakcie.

5. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną w trakcie zawodów.

6. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne w trakcie rywalizacji w wodzie.

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

8. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora oraz policji. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Organizatora tylko do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia miejsca rozgrywania zawodów przez zawodnika.

9. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.5150warsaw.com oraz przekazane do informacji mediów.

10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

11. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

on
on
on
on
on
on
on
on

gotowy?

Rejestracja odbywa się w serwisie Slotmarket.pl

Zarejestruj się

PARTNER STRATEGICZNY

SPONSORZY

PARTNERZY MEDIALNI

ORGANIZATOR